Filet Mignon |

6oz $41; 8oz $44; 10oz $47

Dinner |

Simply perfection.