Filet Mignon |

6oz $40; 8oz $43; 10oz $46

Dinner |

Simply perfection.